Dit document is bedoeld om de relevante elementen uit te leggen die verband houden met de verwerking van uw gegevens door het bedrijf, en in het bijzonder van uw persoonsgegevens. Het bedrijf verbindt er zicht toe om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bedrijf treedt soms op als verwerkingsverantwoordelijke, of als verwerker in de zin van de AVG.

1. Het bedrijf treedt op als verwerker

Voor alle persoonsgegevens die worden ingebracht in de Qwiid, gemaakt door zowel u als een andere gebruiker van de dienst, fungeert het bedrijf alleen als van de verwerker van de persoon met het Qwiid aanmaak-account, die ten opzichte van het bedrijf verwerkingsverantwoordelijke is. Het doel van de uitbestede verwerking is uitsluitend om de ingevoerde persoonsgegevens op te slaan en weer te geven.

Transparantie betekent dat u geïnformeerd moet worden van het volgende over uw persoonsgegevens:

 1. De duur van de bewaring van de gegevens
 2. De middelen die we gebruiken om misbruik of ongeautoriseerde toegang te voorkomen

1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens, ingebracht in de Qwiid gemaakt door zowel u als een andere gebruiker van de service, wordt opgeslagen tot de werkelijke schrapping van de betrokken Qwiid.

De maker kan zijn Qwiid beheren met de beheerfuncties die in de service worden geleverd. Verwijdering via deze functies is een logische verwijdering die niet noodzakelijkerwijs een echte verwijdering van de relevante gegevens inhoudt. Om de verwijdering echt te laten zijn, moet de maker via info@qwiid.com schriftelijk een uitdrukkelijk verzoek indienen bij het bedrijf.

Als een gebruiker zijn account verwijdert, worden al zijn gegevens verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld, maar zijn Qwiid, voorstellen, opties, argumenten worden bewaard en toegewezen aan een anoniem account, dat hij niet aan zijn account kan koppelen als hij een ander opnieuw maakt.

Uw andere persoonsgegevens die in de dienst worden gebruikt (bijvoorbeeld acties op de site) worden gedurende 3 glijdende maanden bijgehouden.

2. Wat zijn de middelen die worden gebruikt om misbruik of ongeautoriseerde toegang te voorkomen?

Vanuit technisch oogpunt:

2. Het bedrijf treedt op als verwerkingsverantwoordelijke

Het bedrijf treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die door de gebruiker aan het bedrijf worden verstrekt voor het aanmaken en beheren van zijn qwiid-account, alsook voor alle persoonsgegevens die rechtstreeks tussen een gebruiker en het bedrijf via het platform worden uitgewisseld

In overeenstemming met de Verordening (AVG) moeten uw persoonsgegevens transparant worden behandeld

Transparantie betekent dat u geïnformeerd moet worden van het volgende over uw persoonsgegevens:

 1. Het doel van de verwerking
 2. De rechtsgrond voor de verwerking
 3. De betrokken categorieën persoonsgegevens
 4. De duur van de bewaring van de gegevens
 5. Het recht om toegang tot en om verbetering van de gegevens aan te vragen
 6. Het recht om een vordering in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 7. De identiteit en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling
 8. De middelen die we gebruiken om misbruik of ongeautoriseerde toegang te voorkomen
 9. De ontvangers van uw persoonsgegevens

1. Waar dienen uw persoonsgegevens voor?

Uw persoonsgegevens zijn nodig om:

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de bovenstaande gegevens.

2. Op welke rechtsgrond zijn deze verwerkingen gebaseerd?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming die u hebt gegeven, uiterlijk op het moment van indiening van deze gegevens (art. 6, 1.a) van de AVG).

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die voor de bovenstaande doeleinden nodig zijn, zijn:

4. Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens die verband houden met de aanmaak en beheer van uw account worden opgeslagen tot één jaar nadat het account is verwijderd.

Persoonsgegevens met betrekking tot uitwisselingen die rechtstreeks tussen een gebruiker en het bedrijf via het platform hebben plaatsgevonden, worden tot vijf jaar na de desbetreffende communicatie opgeslagen.

5. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te consulteren en om de juistheid van de opgeslagen informatie te controleren en/of te corrigeren of bij te werken (rectificatie)

In gevallen en binnen de grenzen die door de bovenstaande wetgeving zijn vastgesteld, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om te verzoeken dat bepaalde persoonsgegevens worden verwijderd, overgedragen of dat de verwerking ervan wordt beperkt.

Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar info@qwiid.com

6. Hoe kan ik een klacht indienen?

U een klacht sturen naar het volgende e-mailadres: info@qwiid.com
U ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (e-mail : contact@apd-gba.be).

7. Contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de behandeling in bovengenoemde mate. De contactgegevens zijn als volgt: info@qwiid.com.

8. Wat zijn de middelen die worden gebruikt om misbruik of ongeautoriseerde toegang te voorkomen?

Zie punt 1.2

9. Met wie kunnen we uw persoonsgegevens delen?

De gegevens over u worden vertrouwelijk verwerkt en gebruikt door het bedrijf.
Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.
De toezending aan derden kan evenwel plaatsvinden in de volgende specifieke omstandigheden:

Ter herinnering, uw gebruik van de dienst kan betekenen dat u uw gegevens zelf overdraagt aan derden. Bijvoorbeeld door gebruikers uit te nodigen om deel te nemen aan uw Qwiid.